O nás

 Zverejňovanie faktúr

Zverejňovanie faktúr

Od začiatku roka 2011 implementácia zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Zákon je platný od 1. januára 2011 a novelou zákona č. 211/2000 Z.z. o o slobodnom prístupe k informáciám ukladá všetkým povinným osobám zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Ministerstvá, orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a nimi založené právnické osoby zverejňujú zmluvy v centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie úrad vlády SR. Ostatné povinné osoby - najmä mestá, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby, v ktorých majú majetkový podiel, zverejňujú podľa zákona na svojom webovom sídle a ak ho nemajú, tak v Obchodnom vestníku (zaslaním zmluvy). Popri zmluvách zákon ukladá aj povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry od limitu, ktorý môže stanoviť vláda SR.

Image
Foto: ilustračné foto zdroj internet
logo
Školská jedáleň
pri ZŠ Komenského 12
Sobrance 073 01
Slovakia

Kontakt

+421 56 652 38 07
logo

Identifikátor

IČO: 355 45 674
IČDPH: 
Banka VÚB a.s. Bratislava,
pobočka Sobrance
logo

Sociálne siete

Nasleduj nás:

Income Tax Planning

    View Service