Kontakt

Pred samotným kontaktom si najprv prečítajte často kladené otázky, možno Vám, pomôžu vyriešiť Váš problém.

Odpovede na ...

Často kladené otázky

1. Je možná konzumácia ovocia a zeleniny zakúpených v obchode?
V zmysle nariadenia EP a R (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, pri preberaní surovín (potravín) nesmie prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania prijať suroviny alebo akýkoľvek iný materiál používaný pri spracovaní výrobkov, ak možno očakávať, že sú kontaminované parazitmi, patogénnymi mikroorganizmami alebo toxickými, rozkladnými a cudzími látkami do takej miery, že aj po tom, keď prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania uplatní bežné postupy triedenia, prípravy alebo spracovania, by boli konečné výrobky nevhodné na ľudskú spotrebu (príloha II, kapitola IX bod 1 uvedeného nariadenia.
11. Je presne určené, akou podlahovou krytinou má byť pokrytá podlaha v triede, spálni? Musí to byť koberec?
Legislatíva na úseku verejného zdravotníctva neupravuje konkrétne typy krytín podláv v triede, resp. v spálni. Je však potrebné, aby boli dodržané podmienky teploty podlahy, uvedené Príloha č. 2 k vyhláške č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – „Požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu a vetranie“
21. Môže byť v priestoroch materských škôl, v ktorých sa pohybujú aj deti, osvetlenie, ktoré sa zapína automaticky po vstupe dieťaťa, učiteľky do triedy?
Požiadavky na osvetlenie aj materských škôl sú ustanovené v § 4 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia a tiež v prílohe č. 3 k tejto vyhláške.
6. Pieskovisko – ustanovuje nejaký právny predpis, z akého materiálu musí byť obruba na pieskovisku?
Podľa § 2 vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská prevádzkovateľ pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny; o čistení a udržiavaní pieskoviska musí viesť záznamy. Na účely tejto vyhlášky sa sezónou rozumie obdobie od 1. marca do 30. novembra kalendárneho roka. V žiadnom právnom predpise nie je explicitne uvedené, že obruba pieskoviska musí byť napr. z dreva alebo tvrdeného plastu. Dôležité je, aby bola obruba pieskoviska nepoškodená, celistvá.
16. Je možné zriadiť školskú jedáleň, ktorá by pripravovala len vegetariánsku alebo vegánsku stravu?
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje pojem „zdravá výživa“ ako výživu, vytváranú optimálnym zabezpečením fyziologických požiadaviek organizmu v daných životných a pracovných podmienkach na základe vedeckých poznatkov, odporúčaných výživových dávok a poznatkov WHO. Z uvedeného je zrejmé, že túto požiadavku je možné dodržať iba podávaním pestrej zmiešanej stravy, pričom toto kritérium vegetariánska ani vegánska strava v žiadnom prípade nespĺňa.
Vyplňte povinné pole.
Vyplňte povinné pole.
Vyplňte povinné pole.

Konzultácia zadarmo

+421 56 652 38 07

Stránkové hodiny

Pondelok: 7.00 hod. – 15.00 hod.
Utorok: 7.00 hod. – 15.00 hod.
Streda: 7.00 hod. – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.00 hod. – 15.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. – 14.00 hod.

Nájdite nás hneď!
  • dummy Komenského 12, 
  • dummy Sobrance 07301
  • dummy +421 56 652 38 07
logo
Školská jedáleň
pri ZŠ Komenského 12
Sobrance 073 01
Slovakia

Kontakt

+421 56 652 38 07
logo

Identifikátor

IČO: 355 45 674
IČDPH: 
Banka VÚB a.s. Bratislava,
pobočka Sobrance
logo

Sociálne siete

Nasleduj nás:

Income Tax Planning

    View Service